Twoje konto

Polityka Prywatności PTWP EC

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych PTWP Event Center Sp. z o.o. (PTWP EC), innych usług PTWP EC lub usług innych spółek z jej grupy kapitałowej (Grupa PTWP), takich jak Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA), PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP OL), Publikator Sp. z o.o. (Publikator).

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego:

1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
4. Newslettery i alerty.
5. Prenumerata czasopism.
6. Informacje o przysługujących prawach.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i przeglądaniem serwisów internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
  2. monitorowania nadużyć,
  3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
  4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych

 1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
  Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, związków z branżą meblową/łazienkową, posiadania tytułu architekta lub posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu.
  W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn.
  W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
 2. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl.
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
  2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
  4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

 1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
 2. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP,
  2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruku i wydania odpowiedniego identyfikatora,
  3. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
  4. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
  5. umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
  6. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  7. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
  8. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  9. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. ix.)
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach innych spółek z Grypy PTWP lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


4. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów

 1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
  W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
 2. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.


5. Dane przetwarzane w związku z prenumeratą czasopism

 1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres.
  W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
  Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
 2. Administratorem danych jest PTWP Event Center Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji i rozliczenia zamówienia; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z usługi,
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.


6. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem odo@ptwp.pl.


Privacy Policy – information clauses concerning the processing of personal data in relation to the use of websites or their services

This Privacy Policy contains information concerning the processing of personal data in relation to the use of websites maintained by PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP OL) or the services they make available, particularly those provided by companies from its capital group (PTWP Group), such as Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA), PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP OL), Publikator Sp. z o.o. (Publikator).

The Privacy Policy contains all the information required by the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).

The Privacy Policy also outlines some of the terms and conditions for using the websites and the services that they provide.

Information clauses concerning data processing are divided into groups depending on the website or the services used by the Internet user, as follows:

1. Visiting and browsing websites.
2. Creating and maintaining web accounts.
3. Signing up and participating in events.
4. Newsletters and alerts.
5. Magazine subscriptions.
6. Information about rights.

1. Data processed in connection with visiting and browsing websites

 1. Data: IP addresses, cookies, and other similar data about user activity and devices.
 2. The data are controlled by PTWP Event Center Sp. z o.o. Contact details: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. The data are processed in order to:
  1. ensure comfortable website use,
  2. monitor violations,
  3. inform about content and services provided by companies belonging to the PTWP Group or the controller's partners, a full list of whom can be found here,
  4. provide advertising space, conduct marketing campaigns, customize ads and adapt content to user interests,
  5. conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
  6. manage refunds and secure claims.
 4. The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
 5. The legitimate interests of the controller include the need to continually raise quality, increase availability and the number of people who visit the websites or use their services, including free of charge, as well as to improve the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
 6. The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
 7. The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.


2. Data processed in relation to creating and maintaining web accounts

 1. Data: first and last names, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, landline number, mobile number, city, postal code, voivodeship, street, country, login data (e-mail and password). For some services, also a photograph. Using certain services targeted at specific industries or specializations requires setting up a user account, which may entail the processing of additional data, such as information about agricultural farm ownership, connections to the furniture/bathroom industry, possession of the title of architect or doctor and professional licence number.
  Whenever users sign in to their account via another platform that verifies and authenticates their identity, we also receive data from the entity providing the service, i.e. Facebook, Google, or LinkedIn.
  If services provided through the account require the handling of data other than those processed in relation to the account as such, the processing shall also be subject to terms and conditions specified in the sections of this Privacy Policy that concern the service in question.
 2. The data are controlled by PTWP Event Center Sp. z o.o. Contact details: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl.
 3. The data are processed in order to:
  1. ensure the comfortable use of websites and their services, especially via a single platform (without the need for separate login data and repeated data recording for different services),
  2. verify user identity to monitor violations or verify eligibility to access certain content or services,
  3. inform about content and services delivered by companies belonging to the PTWP group or the controller's partners, a list of whom can be found here,
  4. conduct marketing campaigns, customize ads and tailor content to user specialization, industry or interests,
  5. conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
  6. manage refunds and secure claims.
 4. The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
  In the case of some services, data or processing types, users shall be requested to give a separate consent. In such cases, the data shall be processed based on the consent of the person they concern.
 5. The legitimate interests of the controller include the need to continually raise quality, increase availability and the number of people who visit the websites or use their services, including free of charge, to improve the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences, and to ensure a single web platform with access to many services.
 6. The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
 7. The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.

3. Data processed in relation to event registration and participation

 1. Data: first and last names, e-mail address, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, country, postal code, city, voivodeship, landline number, mobile number, login data (e-mail and password). Also includes photography for some services.
 2. The data are controlled by PTWP Event Center Sp. z o.o. Contact details: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. The data are processed in order to:
  1. register users for events and set up individual user accounts in the registration system, which will allow users to modify their data and access other services provided by companies belonging to the PTWP Group,
  2. verify user identity at the entrance to venues, as well as to print and issue a special ID card,
  3. additionally verify user identity at the entrance to venues or restricted access zones (Premium Zone/VIP Zone, etc.),
  4. assist in accommodation booking and payment,
  5. allow users to organize meetings between registered event participants through a dedicated mobile messenger (available as an additional service),
  6. advertise services and allow PTWP Group companies to communicate with the user through written or electronic correspondence or via telecommunication devices (phones, texting),
  7. disclose the data to event organizers, partners and sponsors to enable them to communicate with the user or advertise their services through written or electronic correspondence or via telecommunication devices (e.g. phones, texting); the data of such entities shall be published and updated on an ongoing basis on dedicated event pages or in information materials; (data from the accreditation form for the media will not be made available to partners and sponsors of the event for the above-mentioned purposes and will not be made available to the event organizers for marketing purposes),
  8. conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
  9. manage refunds and secure claims.
 4. The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties, as well as to fulfil the contract or take action requested by the user before the contract is signed (objective mentioned in c.iv and c.ix.)
 5. The legitimate interests include the need to continually raise quality, increase event availability and turnout, allow participants to communicate with one another, provide sponsors and partners with participant data, ensure free access to the event to a broad public, provide information about services delivered by other companies belonging to the PTWP Group or their partners and sponsors, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
 6. The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to event organizers, partners and sponsors; lists of such entities shall be published and updated on an ongoing basis on dedicated event pages or in information materials.
 7. The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.


4. Data processed in relation to newsletter and/or alert subscriptions

 1. Data: only the e-mail address may be processed in relation to newsletter subscriptions (if the user does not submit other data).
  In the case of alert services, users shall be required to set up an account and provide additional data to certify their eligibility to access content targeted at specific industries or specializations; in such cases, the terms and conditions of data processing in relation to creating and maintaining an account, as outlined in point 2 of this Privacy Policy, shall also apply.
 2. The data are controlled by PTWP Event Center Sp. z o.o. Contact details: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. The data are processed in order to:
  1. send requested newsletters and/or alerts; verify eligibility to access certain content or services,
  2. advertise services and allow PTWP Group companies to communicate with the users ordering newsletter and/or alert subscriptions,
  3. customize ads and tailor content to user interests,
  4. conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
  5. manage refunds and secure claims.
 4. The data are processed in order to fulfil the contract or take action requested by the user before the signing of the contract (objective outlined in c.i. and c.v.), as well as to accomplish the above-mentioned goals that follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
 5. The legitimate interests include the need to raise quality, improve the availability and attractiveness of newsletters, alerts, and other information services provided by the PTWP Group, increase the number of subscriptions, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
 6. The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
 7. The controller shall store the data only for a time necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.


5. Data processing in relation to magazine subscriptions

 1. Data: e-mail address, password, first name, last name, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, address.
  If the subscription of this service is ordered online, users shall be required to set up an account and provide additional data to certify their eligibility to access content targeted at specific industries or specializations; in such cases, the terms and conditions of data processing in relation to creating and maintaining an account, as outlined in point 2 of this Privacy Policy, shall also apply.
  We may receive additional data from payment operators (e.g. data concerning payment status).
 2. The data are controlled by PTWP Event Center Sp. z o.o. Contact details: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 3. The data are processed in order to:
  1. deliver the order and carry out the payment; verify eligibility to access specific content or services,
  2. advertise services and allow PTWP Group companies to communicate with the users ordering the service,
  3. customize ads and tailor content to user interests,
  4. conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
  5. manage refunds and secure claims.
 4. The data are processed in order to fulfil the contract or take action requested by the user before the signing of the contract (objective outlined in c.i. and c.v.), as well as to accomplish the above-mentioned goals that follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
 5. The legitimate interests include the need to continually raise quality, improve the availability and attractiveness of the service and other websites and services provided by the PTWP Group, increase the number of subscriptions, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
 6. The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide distribution, shipment, advertising space sales or sales support services.
 7. The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, and no longer than until an objection is filed against their processing. In the case of objectives specified in c.i and c.v, until the expiry of the statute of limitation for the relevant claim.


6. Information about rights
Users whose personal data are processed have the following rights:

 1. to request access to their data,
 2. to request that their data are corrected,
 3. to request that their data are erased,
 4. to request that their data are transferred,
 5. to request that the processing of their data is limited,
 6. to not be subject to automated decision-making, including profiling,
 7. to file an objection to the processing of their data,
 8. to file a complaint with respect to data processing with the appropriate supervisory body.

Should you have any queries or comments with regard to data processing on websites or in relation to services that they make available, do not hesitate to contact the data controller at odo@ptwp.pl.