Twoje konto

Raport roczny PTWP za 2023 rok z opóźnieniem – powodem konieczność opublikowania raportu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Katowice, 27 maja 2024 r.

PTWP, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym oraz w związku z opublikowanym Prospektem, musi przekazać skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w tym zakresie nastąpi 6 czerwca 2024 r. – co w konsekwencji sprawi, że opublikowanie raportu rocznego będzie możliwe dopiero 12 czerwca br., zamiast pierwotnie zakładanego 31 maja br. Oznacza to incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego wynikającego z Regulaminu ASO i w konsekwencji należy spodziewać się tymczasowego zawieszenia notowań Spółki do czasu publikacji raportu rocznego.

Pierwotnie Spółka zakładała, że raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 31 maja br. W związku jednak z publikacją Prospektu przed terminem raportu rocznego, kolejne opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe musi być opublikowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Zmiana raportowania Grupy za 2023 r. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PTWP. Właśnie w tym przedmiocie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2024 r.

– Przyjęty plan przejścia na międzynarodowe standardy raportowania wymaga uchwały akcjonariuszy PTWP. W związku z tym raport roczny w MSSF za 2023 r. będziemy mogli przekazać w środę 12 czerwca br. Spodziewamy się tymczasowego zawieszenia obrotu akcjami Spółki. Przyjęliśmy plan działań, który ma zminimalizować czas potencjalnego tymczasowego zawieszenia obrotu akcjami, do czasu opublikowania raportu rocznego, tj. do 12 czerwca.  – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wyniki Grupy PTWP za IV kwartały 2023 r. oraz narastająco zostały opublikowane 14 lutego br. w okresowym raporcie kwartalnym. Grupa utrzymała wysoki poziom przychodów w całym 2023 r. i narastająco po czterech kwartałach Grupa zaraportowała 87,6 mln zł przychodów netto (wzrost o 2 proc. rdr.). Pozwoliło to wypracować 7,3 mln zł EBITDA oraz 6,7 mln zł zysku brutto.

Grupa PTWP jest na ostatniej prostej przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW. Pod koniec kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt PTWP i spółka jest na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. Tymczasowe zawieszenie notowań nie będzie wpływać na termin oficjalnego przejścia na Rynek Główny. Spółka planuje złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym po publikacji raportu rocznego. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Informacje dodatkowe