Twoje konto

Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP za IV kwartał 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi, wynikające ze skonsolidowanego raportu za IV kwartał, opublikowanego przez spółkę w dniu 14 lutego 2024 r. oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PTWP wraz z danymi porównywalnymi, wynikające ze skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r., opublikowanego przez spółkę w dniu 31 maja 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE IV KW. 2022 R.
01.10-31.12.2022
NARASTAJĄCO 2022 R.
01.01-31.12.2022
IVKW. 2023 R.
01.10-31.12.2023
NARASTAJĄCO 2023 R.
01.01-31.12.2023
przychody netto ze sprzedaży 22 365,2 85 864,1 25 621,8 87 605,0
zysk / strata ze sprzedaży -1 257,6 10 439,1 3 672,5 8 365,7
EBITDA 335,4 12 678,6 1 904,6 7 300,0
zysk / strata na działalności operacyjnej 144,6 11 793,1 1 956,0 6 674,9
zysk / strata brutto 39,9 11 534,0 2 044,4 6 724,7
zysk / strata netto 133,9 9 378,3 1 681,7 5 460,0
Amortyzacja 190,8 885,5 -51,4 625,1

Źródło: Skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 r.

II. DANE SKONSOLIDOWANE ROCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2022-31.12.2022
(TYS. ZŁ)
01.01.2021-31.12.2021
(TYS. ZŁ)
Przychody netto ze sprzedaży 85864,1 55239,5
Koszty działalności operacyjnej 75425,0 49285,1
Wynik na sprzedaży 10439,1 5954,4
Pozostałe przychody operacyjne 1705,2 3633,9
Pozostałe koszty operacyjne 351,2 124,5
Wynik na działalności operacyjnej 11 793,1 9463,8
EBITDA 12678,6 10760,3
Przychody finansowe 411,6 67,3
Koszty finansowe 59,9 93,8
Wynik brutto 11534,0 9380,2
Podatek dochodowy 2264,2 1307,9
Zyski/Straty mniejszości -108,5 0,0
Wynik netto 9378,3 8072,3

Źródło: Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.