Twoje konto

Prospekt

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ PROSPEKTU

Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub wykorzystaniem informacji zawartych w Prospekcie, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz zastrzeżeniami dotyczącymi Prospektu udostępnionego w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą być do nich wprowadzone ze względu na upływ czasu lub w wyniku zdarzeń dotyczących Emitenta. Uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1 237 320 akcji spółki, tj. 1 178 362 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 58 958 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Prospekt Emitenta został zatwierdzony w dniu 26 kwietnia 2024 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce na potrzeby dopuszczenia do obrotu. Adresaci powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po gruntownej analizie treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana jakakolwiek emisja akcji ani publiczna oferta akcji Emitenta, ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani jakiegokolwiek innego kraju. Prospekt nie jest propozycją ani ofertą nabycia akcji. Akcje opisywane w Prospekcie, nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki; Spółka w szczególności nie rejestrowała swoich papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r.), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT